Polityka Ochrony Danych Osobowych RODO


Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo administrator przetwarza, będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z ich przetwarzaniem. Zakres informacji odpowiada wymogom art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego także „RODO”.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się ze Spółką – adresatów i nadawców korespondencji elektronicznej wysłanej poprzez formularz kontaktowy znajdujące się na stronie konferencje.wpp.wroc.pl jest DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, KRS: 0000085139, NIP: 8960001014; dane kontaktowe: tel. 71 35 65 701, e‑mail: sekretariat@dozamel.pl.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych IOD), z którym może Pani/Pan kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych na email: iod@dozamel.pl lub na adres pocztowy wskazany w pkt. 1

3. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ BĘDĄ PRZETWARZANE PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Pana/Panią zapytanie poprzez formularz rezerwacyjny (art. 6 ust. 1 RODO).

4. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej lub podmiotom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną (np. sądowi, Policji itp.).

5. JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od kategorii archiwalnej której dotyczy korespondencja, wynikający z „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt DOZAMEL Sp. z o.o.”.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa, w przypadku, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE LUB OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub ich niekompletność danych uniemożliwi obsługę przesłanej korespondencji i może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

9. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein lub do organizacji międzynarodowej.

 

Więcej na temat Polityki Ochrony Danych Osobowych Spółki.